Regulamin dotyczący zwiedzania obiektów technologicznych Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w ramach projektu „Otwarta Oczyszczalnia”

Wykaz pojęć użytych w Regulaminie:

I. Projekt – projekt „Otwarta Oczyszczalnia
II. SNG – Saur Neptun Gdańsk S.A.
III. GIWK – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
IV. Organizator – SNG, GIWK, Miasto Gdańsk
V. OW – Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód zlokalizowana w Gdańsku przy
ul. Benzynowej 26
VI. Obiekty – nieruchomości wraz z instalacjami, pozostające w dyspozycji Organizatora lub części budynków administrowanych lub zajmowanych przez Organizatora
VII. Osoba oprowadzająca –  pracownik Spółki wyznaczony do oprowadzania po Obiektach
VIII. Zwiedzający – osoby fizyczne tworzące zorganizowane grupy, które uzyskały prawo do zwiedzania Obiektów po spełnieniu przesłanek wynikających z niniejszego Regulaminu
IX. Zasady BHP – zalecenia porządkowe i organizacyjne obowiązujące podczas zwiedzania Obiektów

§ 1
ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w związku z Projektem, który realizowany będzie w wybrane soboty miesiąca w okresie max. od maja do września włącznie.
 2. Terminy realizacji Projektu będą ustalane każdorazowo na początku danego roku kalendarzowego.
 3. Realizacja Projektu polega na udostępnieniu i zorganizowaniu zwiedzania Obiektów eksploatowanych przez SNG i GIWK, znajdujących się na terenie OW.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie (Zwiedzający) są zobowiązane do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 6. Organizatorem Projektu jest Miasto Gdańsk oraz SNG (tel. 58 301 30 91) i GIWK (tel. 58 326 67 00).

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Osoba, która chce skorzystać z możliwości zwiedzenia OW, musi się wcześniej zapisać na określony dzień i godzinę, korzystając z formularza udostępnionego na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl.
 2. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupie, która może liczyć minimalnie 10, a maksymalnie 30 osób. Nie ma możliwości zwiedzania OW indywidualnie.
 3. Zwiedzanie OW jest możliwe dla osób, które mają ukończone 12 lat. Dodatkowo, dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia, zwiedzanie może odbywać się wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Zwiedzanie jest możliwe wyłącznie w terminach ogłoszonych na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl

§ 3
PRZEBIEG WIZYTY

 1. Organizator wyznacza Osobę oprowadzającą, która jest odpowiedzialna za Zwiedzających podczas ich pobytu na terenie OW.
 2. Przed rozpoczęciem zwiedzania, Osoba oprowadzająca sprawdza listę obecności Zwiedzających zgłoszonych na dany termin.
 3. Osoba oprowadzająca zapoznaje Zwiedzających z Zasadami BHP.
 4. Każdy Zwiedzający oświadcza pisemnie, że zapoznał się z Zasadami BHP (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 5. Po zakończeniu części formalnej rozpoczyna się zwiedzanie Obiektów, które powinno trwać nie dłużej niż 1 h 30 min.
 6. Przed opuszczeniem OW przez Zwiedzających, Osoba oprowadzająca ponownie sprawdza listę obecności oraz weryfikuje, czy u Zwiedzających nie występują jakieś dolegliwości lub inne objawy niedyspozycji psychofizycznej.

§ 4
ZASADY OBOWIĄZUJACE PODCZAS ZWIEDZANIA

 1. Poruszanie się po terenie OW odbywa się wyłącznie pod nadzorem Osoby oprowadzającej i po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych, zgodnie z trasą zwiedzania stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dzieci młodsze niż 12 lat nie są wpuszczane na teren OW, a osoby poniżej 18-tego roku życia – mogą przebywać na terenie OW wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 3. Zwiedzającym zabrania się oddalania od grupy.
 4. Na terenie OW, w tym wewnątrz zwiedzanych Obiektów zabrania się pozostawiania odpadów, poza miejscami na ten cel przeznaczonymi.
 5. Na całym terenie OW obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, z uwagi na występujące strefy zagrożenia wybuchem.
 6. Z uwagi na to, że urządzenia, w których następują procesy oczyszczania w większości stanowią zbiorniki otwarte:
  • należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów i podestów;
  • nie wolno wychylać się i wspinać na barierki ochronne oraz biegać, szczególnie na ciągach komunikacyjnych usytuowanych na głębokich zbiornikach ze ściekami i osadami ściekowymi.
 7. Z uwagi na mogące występować uciążliwości w postaci odorów, osoby szczególnie wrażliwe na zapachy powinny się odpowiednio zabezpieczyć.
 8. Należy zwracać uwagę na piktogramy i tabliczki ostrzegawcze oraz stosować się do zaleceń z nich wynikających, z uwagi na występowanie urządzeń pod napięciem oraz strefy zagrożenia hałasem.
 9. Nie wolno dotykać urządzeń pod napięciem oraz elementów niezaizolowanych występujących w ciągu technologicznym.
 10. Nie należy dotykać pojemników z nieznaną zawartością, gdyż mogą w nich znajdować się szkodliwe środki chemiczne.
 11. Zapisując się na wizytę należy wziąć pod uwagę, że większość Obiektów nie jest przystosowana do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 12. Na terenie OW obowiązują zasady ruchu drogowego jak na drogach publicznych (piesi powinni poruszać się lewą stroną drogi).
 13. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do zaleceń Osób oprowadzających i/lub poleceń pracowników ochrony terenów/Obiektów podczas zwiedzania oraz w wyniku niezastosowania się do zapisów niniejszego regulaminu i Zasad BHP omawianych przed rozpoczęciem zwiedzania.

§ 5
ZAPISY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony na stronach internetowych Organizatora (www.sng.com.pl, www.giwk.pl i www.gdansk.pl) oraz na stronie Projektu (www.otwartaoczyszczalnia.pl). Regulamin znajduje się również do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach dotyczących realizacji Projektu, które nie zostały omówione w regulaminie, a także w zakresie interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Zapisanie się na wizytę w ramach Projektu przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl oznacza:
  • zapoznanie się z zapisami niniejszego regulaminu i ich akceptację;
  • zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Zwiedzających w zakresie niezbędnym dla realizacji Projektu [zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)];
  • zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku Zwiedzających w ewentualnych materiałach filmowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatora w związku z Projektem m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów, ich rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, nadawanie a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie OW podczas zwiedzania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Zasadami BHP.
 2. Plan sytuacyjny OW z zaznaczoną trasą zwiedzania.


Aktualności

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Pierwsza wizyta w ramach programu Otwarta Oczyszczalnia w sezonie 2016 za nami.

czytaj dalej...

Pierwsza edycja projektu zakończona

W sobotę 22 sierpnia odbyła się ostatnia z zaplanowanych na ten rok wizyty na terenie Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód.
czytaj dalej...