Regulamin zwiedzania

Regulamin dotyczący zwiedzania  obiektów technologicznych Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów w ramach projektu „OTWARTA OCZYSZCZALNIA”

Wykaz pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Projekt – projekt „Otwarta Oczyszczalnia”
 2. Wizyta – możliwość zwiedzenia Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w formie zorganizowanej, realizowanej dla turystów i mieszkańców Gdańska w ramach projektu „Otwarta Oczyszczalnia”
 3. Organizator – podmioty realizujące usługę związaną z udziałem w Projekcie: SNG, GIWK
 4. OW – Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód zlokalizowana w Gdańsku, ul. Benzynowa 26
 5. Obiekty – nieruchomości wraz z instalacjami, pozostające w dyspozycji Organizatora lub części budynków administrowanych lub zajmowanych przez Organizatora
 6. Osoba oprowadzająca – pracownik Organizatora wyznaczony do oprowadzania po Obiektach
 7. Zwiedzający – osoby fizyczne tworzące zorganizowane grupy, które uzyskały prawo do zwiedzania Obiektów po spełnieniu przesłanek wynikających z niniejszego Regulaminu
 8. Zasady BHP – zalecenia porządkowe i organizacyjne obowiązujące podczas zwiedzania OW i Obiektów

 § 1

ZASADY OGÓLNE

 

Organizatorem Projektu jest SNG (tel. 58 301 30 91) i GIWK (tel. 58 326 67 00).

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w związku z Projektem, który realizowany będzie w dwie wybrane soboty, odpowiednio po jednej w miesiącu sierpniu i wrześniu.
 2. Realizacja Projektu polega na udostępnieniu i zorganizowaniu zwiedzania Obiektów znajdujących się na terenie OW.
 3. Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie (Zwiedzający) są zobowiązane do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 5. Zastrzega się możliwość odwołania wizyty lub wprowadzenia ograniczeń w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, względami organizacyjnymi lub niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

 

 § 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Każda osoba, która chce skorzystać z możliwości zwiedzenia OW, musi się wcześniej zapisać na określony dzień i godzinę, korzystając z formularza udostępnionego na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl.
 2. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupie, która może liczyć minimalnie 10, a maksymalnie 30 osób. Nie ma możliwości zwiedzania OW indywidualnie.
 3. Zwiedzanie OW jest możliwe dla osób, które mają ukończone 12 lat.
 4. Zwiedzanie jest możliwe wyłącznie w terminach ogłoszonych na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl
 

§ 3
PRZEBIEG WIZYTY

 

 1. Organizator wyznacza Osoby oprowadzające, które są odpowiedzialne za Zwiedzających podczas ich pobytu na terenie OW.
 2. Przed rozpoczęciem zwiedzania, Organizator sprawdza listę obecności Zwiedzających zgłoszonych na dany termin. Każdy Zwiedzający otrzymuje broszurę z podstawowymi informacjami nt. Projektu oraz z zaznaczoną trasa zwiedzania.
 3. Osoby oprowadzające zapoznają Zwiedzających z podstawowymi zasadami określonymi w regulaminie, z zasadami bezpieczeństwa i zachowania się na terenie Obiektów i OW.
 4. Po zakończeniu części formalnej rozpoczyna się zwiedzanie Obiektów, które powinno trwać około 2h.
 5. Po zakończeniu wizyty, Organizator upewnia się, że wszyscy Zwiedzający opuścili teren OW.

 

§ 4

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZWIEDZANIA OW

 

 1. Poruszanie się po terenie OW odbywa się wyłącznie pod nadzorem Osoby oprowadzającej i po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych, zgodnie z trasą zwiedzania, która jest oznakowana logo Projektu oraz zaznaczona w broszurze, którą otrzymują Zwiedzający.
 2. Dzieci młodsze niż 12 lat nie są wpuszczane na teren OW, a osoby poniżej 18-tego roku życia mogą przebywać na terenie OW wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Nie ma też możliwości wprowadzania na teren OW dzieci w wózkach dziecięcych.
 3. Zwiedzającym zabrania się oddalania od grupy.
 4. Na terenie OW, w tym wewnątrz zwiedzanych Obiektów zabrania się pozostawiania odpadów, poza miejscami na ten cel przeznaczonymi.
 5. Na terenie OW zabrania się spożywania alkoholu.
 6. Na całym terenie OW obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia, z uwagi na występujące strefy zagrożenia wybuchem.
 7. Zabronione jest wnoszenie na teren OW broni oraz przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu powszechnemu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów szczegółowych.
 8. Osoba oprowadzająca przed rozpoczęciem wizyty, może wskazać inne przedmioty, których wniesienie jest zabronione i nakazać Zwiedzającym ich pozostawienie w wyznaczonym miejscu, przed rozpoczęciem zwiedzania.
 9. Osoba oprowadzająca może zwrócić się do Zwiedzającego o okazanie zawartości bagażu wnoszonego na teren OW pod rygorem odmowy realizacji wizyty.

10. Zabrania się nanoszenia napisów na ścianach, elewacji, elementach konstrukcji i wyposażenia Obiektów.

11. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń niedostępnych dla osób postronnych (nieupoważnionych).

12. Na wizyty nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i innych zaburzających świadomość lub naruszających porządek publiczny.

13. Osoby oprowadzające mają prawo wyprosić z terenu OW osoby naruszające porządek publiczny lub zapisy niniejszego regulaminu, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych Zwiedzających. Jeżeli taka sytuacja zdarzy się w stosunku do osoby niepełnoletniej, obowiązek opuszczenia Zbiornika będzie dotyczył także rodzica lub opiekuna.

14. Z uwagi na to, że urządzenia, w których następują procesy oczyszczania w większości stanowią zbiorniki otwarte:

 • należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów i podestów;
 • nie wolno wychylać się i wspinać na barierki ochronne oraz biegać, szczególnie na ciągach komunikacyjnych usytuowanych na głębokich zbiornikach ze ściekami i osadami ściekowymi.

15. Z uwagi na mogące występować uciążliwości w postaci odorów, osoby szczególnie wrażliwe na zapachy powinny się odpowiednio zabezpieczyć.

16. Nie wolno dotykać urządzeń pod napięciem oraz elementów niezaizolowanych występujących w ciągu technologicznym.

17. Nie należy dotykać pojemników z nieznaną zawartością, gdyż mogą w nich znajdować się szkodliwe środki chemiczne.

18. Na terenie OW obowiązują zasady ruchu drogowego jak na drogach publicznych (piesi powinni poruszać się lewą stroną drogi).

19. Zaleca się ograniczenie do minimum ilości wnoszonego bagażu.

20. Na teren OW nie wolno wprowadzać ani wnosić zwierząt.

21. Dzieci poniżej 12 roku życia nie powinny przebywać na terenie OW w związku z możliwością wystąpienia uciążliwych odorów i innych zagrożeń.

22. Zwiedzający muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag Osoby oprowadzającej.

23. Należy zwracać uwagę na piktogramy i tabliczki ostrzegawcze oraz stosować się do zaleceń z nich wynikających, z uwagi na występowanie urządzeń pod napięciem oraz strefy zagrożenia hałasem.

 

§ 5

ZASADY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZWIEDZANIA ITPO

 

 1. Na terenie zakładu ITPO obowiązuje zakaz palenia. Palenie jest dozwolone jedynie w oznaczonych miejscach
 2. Bez zezwolenia nie wolno używać kamer oraz aparatów fotograficznych.  Wymaganą zgodę wydać może kierownik ITPO.
 3. Na terenie ITPO poruszają się wózki widłowe, ładowarki i samochody ciężarowe. W czasie poruszania się po terenie ITPO należy zwracać na ten aspekt szczególną uwagę.
 4. Wchodząc do obiektów należących do ITPO bezwzględnie założyć hełm ochronny. Dodatkowo w zależności od miejsca wizyty stosować się do poleceń kierownika, oprowadzającego w zakresie stosowania dodatkowych Środków Ochrony Indywidualnej.
 5. Wchodząc do na teren ITPO należy stosować się do zasad w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w strefach zagrożenia wybuchem. O miejscach występowania informują odpowiednie piktogramy. W sytuacji zagrożenia bezwzględnie opuścić strefę zagrożenia wybuchem.
 6. Bez zezwolenia Kierownika/oprowadzającego nie wolno samowolnie poruszać się po terenie zakładu.
 7. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz dotykania maszyn, urządzeń oraz  instalacji.
 8. Poruszając się w obrębie zakładu należy korzystać z chodnika lub dróg dla pieszych. Jeśli drogi nie są wyznaczone należy trzymać się jak najbliżej lewej krawędzi drogi komunikacyjnej, transportowej. Poruszając się drogą komunikacyjną/transportową należy ustępować miejsca nadjeżdżającym  pojazdom.
 9. W przypadku uruchomienia alarmu należy udać się do punktu zbiórki korzystając z oznaczonych dróg ewakuacyjnych. Punkt zbiórki znajduje się na placu przed obiektem ITPO – jest odpowiednio oznakowany.
 10. 10.  Każde zagrożenie lub wypadek należy niezwłocznie zgłosić pracownikom zakładu.
 
 § 6
ZAPISY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody i sytuacje powstałe w wyniku niezastosowania się do zaleceń Osób oprowadzających i/lub poleceń pracowników ochrony terenów/Obiektów podczas zwiedzania oraz w wyniku niezastosowania się do zapisów niniejszego regulaminu i Zasad BHP omawianych przed rozpoczęciem zwiedzania.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się Zwiedzających do zaleceń Osób oprowadzających i/lub poleceń pracowników ochrony terenów/Obiektów podczas zwiedzania oraz w wyniku niezastosowania się do zapisów niniejszego regulaminu i Zasad BHP omawianych przed rozpoczęciem zwiedzania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie OW podczas zwiedzania.
 4. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 5. Z uwagi na nieprzystosowanie Obiektu do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, uczestnictwo takich osób w wizycie odbywa się na własną ich odpowiedzialność.
 6. Regulamin jest udostępniony na stronie Projektu www.otwartaoczyszczalnia.pl. Regulamin znajduje się również do wglądu w siedzibie Organizatora.
 7. W kwestiach dotyczących realizacji Projektu, które nie zostały omówione w regulaminie, a także w zakresie interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 8. Zapisanie się na wizytę w ramach Projektu przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl oznacza:
 • zapoznanie się z zapisami niniejszego regulaminu i ich akceptację;   
 • zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (GIWK Sp. z o.o. i SNG S.A. z siedzibą w Gdańsku), danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia;
 • zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (GIWK Sp. z o.o. i SNG S.A. z siedzibą w Gdańsku) danych zawartych w formularzu zgłoszenia w celach dokumentacyjnych i sprawozdawczych;
 • zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku Zwiedzających w ewentualnych materiałach filmowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatora w związku z Projektem m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów, ich rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, nadawanie a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

10. Obowiązek informacyjny wynikający z zapisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   2016/679   z   dnia   27   kwietnia   2016   r.   w sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE,  stanowi  załącznik  do  niniejszego  Regulaminu  oraz  jest  przesyłany wszystkim dokonującym zgłoszenia na wizytę na adres mailowy wskazany przy dokonywaniu zgłoszenia.Aktualności

Nowe terminy wizyt 2019 r.

czytaj dalej...

Pierwsza w 2017 r. wizyta za Nami

czytaj dalej...

Brak wolnych miejsc na zwiedzanie w sierpniu i wrześniu 2019 r.

czytaj dalej...